responsive img 

Улсын Их Хурлын 2016 оны 5 дугаар сарын 19-ний 46 дугаар тогтоол

Улсын Их Хурлын 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний 75 дугаар тогтоол

Засгийн Газрын 2016 оны 6 дугаар сарын 13-ны 328 дугаар тогтоол

Засгийн Газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний 187 дугаар тогтоол